Härmed bildar undertecknad stiftare, Maria Larsson, insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet för att sprida kunskap om psykisk-misshandel och nedbrytning. De medel som inflyter efter detta upprop tillfaller stiftelsen som en självständig förmögenhet.

DOLT vill synliggöra det osynliga våldet genom att peka på konsekvenserna det medför för den enskilda människan och för samhället i stort.

FB_IMG_doltpojken

DOLT är en ny aktör i samhället. Vårt arbetssätt är en social innovation och är helt unik. Vi sammanför de svåra och ofta obegripliga problemen som finns i samhället. På så sätt hittar vi nya ingångar och lösningar för att förhindra att människor hamnar i utanförskap och blir marginaliserade. Vi vill se ett helt nytt samhälle där alla människor har kunskap om hur våldets grundmekanismer fungerar. Först då kan vi minska våldets skadeverkningar.

DOLT arbetar med mänskliga rättigheter ur ett samhällsperspektiv. Idag har vi ett samhälle där människor faller emellan stolarna. Där människor som behöver hjälp, inte får det eller får fel hjälp som istället ökar deras utanförskap.

Vi ser att de mekanismer som ligger bakom psykisk- misshandel och nedbrytning ser likadana ut oavsett om det gäller en nära relation eller om man har blivit nedbruten av en chef, kollega, klasskompis, granne genom mobbning. Eller fastnat i en sektliknande sluten organisation. Eller är drabbad av hedersrelaterat våld.

Nedbrytningen ser ut på samma sätt och den som blir drabbad mår på samma sätt, oavsett om den drabbade är en kvinna, man eller barn. Vi ser också att alla fjärmar sig ifrån det som är svårt och obegripligt så även myndigheter.  Därmed får inte de som är drabbade rätt stöd och hjälp. Eftersom kunskapen om psykisk misshandel och nedbrytning är så låg riskerar människor att fastna i den stigmatisering som det innebär att bli drabbad av de konsekvenser som ovillkorligen följer av psykisk misshandel och nedbrytning.

DOLT arbetar lösningsfokuserat med de stora samhällsproblemen men utgår ifrån den lilla människan.

De medel som inflyter efter detta upprop ska gå till följande ändamål:

  1. Att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning genom opinionsbildning samt projekt som syftar till att höja kunskapen inom detta område.
  2. Att starta, driva eller finansiera verksamhet för att på olika sätt stödja och hjälpa de som är drabbade av psykisk- misshandel och nedbrytning eller konsekvenserna av detsamma. Barn och unga är en särskilt utsatt grupp som ska prioriteras.
  3. Stödja eller initiera forskning eller andra projekt för att öka kunskapen om psykisk- misshandel och nedbrytning eller om konsekvenserna av detsamma och som går i linje med stiftelsens stadgar.

2016-03-07 Göteborg

Maria Larsson

Pin It on Pinterest