Nytt poddasvnitt med men Monica Dahlström Lannes! Samtalet om barns rättigheter fortsätter och nu med fokus på varför hon har skrivit boken Blåmärken får vi alla och hur Barnkonventionen har fungerat för de allra mest utsatta barnen.

Monicas erfarenheter av att arbeta med utsatta barns rättigheter är nästan svåra att ta till sig. I samtalet resonerar vi om varför det är så svårt för myndigheter att se och förstå våld och övergrepp mot barn. Vilket gör att många barn faller mellan stolarna och inte får rätt hjälp och stöd som de har rätt till. Hennes livslånga glöd och engagemang för barnen är smittande!

Podden Mörkertalet finns där poddar finns! Eller så trycker du på bilden nedan för att lyssna direkt via Spotify.

Saker som vi pratar om i detta avsnittet, ifall du vill läsa mer:

Barnkonventionen

Barnkonventionen är FN:s konvention om barnets rättigheter. UNICEF är FN:s organ för att rent operativt tillvarata alla världens barns intressen enligt Barnkonventionen.

Läs mer: https://beta.unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Tillsynsmyndigheter för barns rättigheter

En tillsynsmyndighet ska tillsyna för att säkerställa att lagar efterlevs. Tyvärr så har inte barnkonventionen någon specifik tillsynsmyndighet, än.

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO

IVO:s uppdrag är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs mer:

https://www.ivo.se/privatpersoner/missnojd-med-socialtjansten-lss/

https://www.ivo.se/barn-och-unga/

Justitieombudsmannen, JO

JO:s uppdrag är att granska att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna.

Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.

Vill du göra en JO-anmälan: https://www.jo.se/jo-anmalan/formular-for-jo-anmalan/

Barnombudsmannen, BO

BO är egentligen ingen tillsynsmyndighet och får inte gå in i enskilda fall. BO:s uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Läs mer: https://www.barnombudsmannen.se/

Känner du igen dig i dagens avsnitt och vill du prata med någon om dina upplevelser?

Wonsa, world of no sexual abuse ger stöd till drabbade. Mer info: www.wonsa.se

Storasyster, är en idéell organisation som kämpar för ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp. Mer inf: www.storasyster.org

Kvinno och tjejjourer:

https://www.unizonjourer.se/hitta-stod/

https://www.roks.se/hittaenjour

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Ring 020 50 50 50.

Polisen utreder brott och kan svara på frågor om det är ett brott som du är utsatt för.

Ring 11414. Vid pågående brott ring 112.

Mörkertalet – Mänskliga rättigheter i praktiken!

Lev väl!/ Maria

Pin It on Pinterest