Sökes: Våldsutsatta kvinnor för intervju angående…

Vilket bemötande och stöd du fick av myndigheter och ditt nätverk när du lämnade en destruktiv relation?

Hur påverkar myndigheters- och anhörigas bemötande, under och efter en separation, en personens livssituation? Vilken betydelse har individens sociala nätverk vid lämnandet av en destruktiv relation?

Evelina Nilsson och Elin Strömstedt går tredje året på Socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. De söker nu åtta kvinnor i Göteborgsområdet att intervjua för sin C-uppsats. Deras forsknings-frågeställning ligger helt i linje med vårt arbete på Social Navigation och vi vill gärna hjälpa dem att få respondenter.

Av forskningsetiska skäl, gäller följande för att kunna delta i en intervju:

 • Uppbrottet skall ligga minst två år tillbaka i tiden.
 • Du har inte skyddad identitet.
 • Ingen pågående behandling via hälso- och sjukvård i anknytning till relation.
 • Ej någon pågående barnavårdsutredning enligt socialtjänstlagen. Men det går bra om du har en pågående insats i form av exempelvis kontaktperson, ekonomiskt bistånd via socialtjänsten eller kontakt med familjerätt/tingsrätt angående boende/ vårdnad.

Definitioner och exempel på våld:

 • Fysiskt våld; knuffar, slag, dra i håret, stå i vägen, skada husdjur
 • Psykiskt våld; hot, tvång, trakasserier och förlöjligande.
 • Sexuellt våld; olika former av sexuellt påtvingade handlingar.
 • Ekonomiskt våld; att inte ha egna pengar eller att din partner tar lån på dig.
 • Materiellt våld; förstör personliga tillhörigheter och värdesaker som tillhör dig.
 • Latent våld; slå näven i bordet eller på andra sätt göra dig medveten om att våldet kan eskalera.
 • Försummelse; att man inte får mat eller den medicin man behöver.

Under intervjun kommer du att träffa Evelina eller Elin, på en plats som är lämplig för dig. Intervjun kommer att spelas in så att de inte behöver föra antecknar under samtalet. Intervjuerna och materialet kommer bara att  granskas av Evelina och Elin samt, vid behov, av handledaren på Göteborgs Universitet. All insamlad data kommer endast att användas i uppsatsen och raderas när den är klar.

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du bestämmer själv i vilken utsträckning du önskar medverka, vilket innefattar att du kan välja att inte besvara en fråga.

Du är anonym i uppsatsen och vi lägger stor vikt vid att det inte ska gå att identifiera dig som deltar. Vi anonymiserar exempelvis namn, situationer och platser. Om du önskar kan du få tillgång till den färdiga uppsatsen.

Har du möjlighet att delta i vår studie, vänligen kontakta oss för bokning av intervju. Vi önskar genomföra
intervjuerna under vecka 43 och 44.
Önskar få kontakt med dig senast 2017-10-26.

Kontaktuppgifter:
Evelina Nilsson – gusnilsev@student.gu.se
Elin Strömstedt – gusstromel@student.gu.se

Hur kan vi minska mord, självmord, sexuella övergrepp och våldsbrott?

Genom nya sätt att inkludera och involvera alla intressenter, kan vi minska dessa stora samhällsproblem!

Vi söker samarbetspartners för att starta ett innovationslabb med delfinansiering från Vinnova. Vi vill förbättra arbetssätten kring hur man tittar på konsekvenser av brott, för den brottsutsatte och för samhället. Tillsammans kan vi ringa in problem och utveckla nya lösningar – demokratiskt och kreativt. Detta arbete ska kunna skalas upp nationellt.

Vi vill bland annat lyfta stora samhällsproblem som “Våld i nära relation” och “Sexuella övergrepp” där anmälningsbenägenheten är låg och mörkertalet stort. De flesta som utsätts måste idag hantera sin situation helt själva och vi ser att dessa människor istället återfinns under helt andra diagnoser som till exempel psykisk ohälsa, somatiska sjukdomar, utbrändhet, suicid och självskadebeteende. Ofta med långa sjukskrivningar, arbetslöshet eller annat socialt utanförskap som följd. Att identifiera mörkertalet är grunden för att kunna utforma rätt insatser och rätt dimensionerad samhällsservice.

Vi använder ett digitalt verktyg som förenklar arbetsprocesser och underlättar för att fokusera på rätt områden. Verktyget används redan med framgång av polis och socialtjänst i Storbritannien där man bland annat har effektiviserat arbetssätten kring ”Abused Child” och ”Cold Case Murder”. Vi vill applicera detta verktyg i Sverige inom viktiga sociala områden.

 

Utdrag ur Vinnovas utlysningstext:  
“Syftet med utlysningen Social innovation mot segregation är att finansiera innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.

Innovationslabbet ska ha fokus på ett eller flera av följande utmaningar i socialt utsatta områden:

 1. Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
 2. Lyfta skolorna och elevernas resultat
 3. Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
 4. Bekämpa brottsligheten

Samtliga finansierade projekt förväntas bidra till att stärka demokratin och stödja det civila samhället. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.

Erbjudandet riktar sig till aktörer inom olika sektorer som går samman för att utveckla och testa nya lösningar på identifierade problem som kan minska segregationen i samhället.”

Här hittar du hela utlysningen.

 

Vi svarar på tre av Vinnovas utmaningar

Då vi lyfter brottsutsatthet som en faktor, har vi möjlighet att adressera följande utmaningar:

 1. Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
 2. Stärka samhällsservicen 
 3. Bekämpa brottsligheten

Samarbetspartner
Vilka samarbetspartners söker vi? Arbetar du med brottsprevention, brottsutsatthet, våld i nära relation, arbetslöshet, sjukskrivningar eller angränsade områden? Då kan det vara dig vi söker för att tillsammans ta oss an dessa utmaningar.

Våra samarbetspartners bidrar med tid som delfinansiering. Vinnova bidrar med hälften av projektbudgeten om allt går i lås. Om du är intresserad så hör av dig omgående eftersom ansökningstiden för denna utlysning går ut den 27 september.

Medfinansiering sker med tid och kan ses som kompetensutveckling för era anställda som medverkar i innovationslabben. Det blir även en verksamhetsutveckling för hela er organisation – helt gratis- eftersom vi tar upp frågor som berör er.

Låter detta intressant?

Maila eller ring:  maria.larsson@socialnavigation.se   Tel: 0708384848

Vill du veta mer om hur vi arbetar med samhällsutveckling? Logga in på Sveriges största workshop om brottsutsatthet  eller läs mer på vår hemsida.

 

VI ARBETAR MED UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE!