Workshop UtsattHet

Sveriges största workshop om brottsutsatthet!
Tillsammans tittar vi på konsekvenserna av brott. Tillsammans ringar vi in problem och utvecklar nya metoder att arbeta brottsförebyggande och hjälpa brottsutsatta att få ett bra liv!

Vi vänder oss främst till de brott där mörkertalet är som störst. Det är våld i nära relation och sexuella övergrepp, mot barn och vuxna. Där är anmälningsbenägenheten så låg som 10 %.

Är du brottsutsatt eller anhörig/nätverk? Är du volontär i en organisation där det finns brottsutsatta människor? Är du polis, socialsekreterare eller arbetar med familjerätt/ domstol? Är du förövare? Är du politiker?

Då är du välkommen till workshopen UTSATTHET där vi låter alla intressenter göra sin röst hörd.
Demokratiskt, anonymt, och nationellt!
Workshopen är gratis och pågår i en dator nära dig, inte via telefon/surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras.
TIPS! Ni kan använda workshopen i er arbetsgrupp för att bolla idéer och testa verktyget. För att komma till workshopen, klicka här.

Syftet med workshopen är att:

 • Samla in kunskaper och erfarenheter från alla intressenter runt brottsutsatta
 • Identifiera systemfel och avvikelser så vi vet vart vi ska rikta våra insatser framåt

Målet är att:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter och stödorganisationer runt brottsutsatta.
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

Bakgrund
Vi tror att alla som har kunskap om brott och brottsutsatthet har något att bidra med. Men detta är ett mycket känsligt område, både för brottsutsatta och för professionella med sekretess. Därför har vi valt ett digitalt gruppbeslutsstödsystem som har funktionen anonymisering. Detta system används redan av myndigheter med sekretesskrav i andra länder. Läs mer här.

Instruktion

 • Klicka på länken för att komma till workshopen UTSATTHET.
 • Man deltar anonymt men har en grupp-id. I början uppger man namn och mail men är sedan anonym under det team/grupp-id som man väljer. Läs mer om olika grupp-id/intressenter. Det är bara systemet som vet om din mail och det är för att du ska kunna få en rapport när workshopen är klar eller inbjudan till en ny fördjupad del av olika ämnen i workshopen. Det sker automatiskt och ingen annan ser din mail.
 • Titta igenom workshopen och fundera på vad du vill bidra med. Frågorna är öppet ställda för att olika grupper ska kunna svara. Det är anledningen till att vi valt att ha grupp-id. Då kan vi se vad de olika grupperna möter för utmaningar och vilka behov de har.
 • Allas synpunkter sparas och ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Detta är ett unikt tillfälle för dig att påverka samhällsutvecklingen. Genom att berätta om dina erfarenheter ger du oss möjlighet att omvandla problem till lösningar.

Vi har ett intersektionellt perspektiv och arbetar för alla människors rättigheter oavsett kön, ålder, ursprung och sexuell tillhörighet. Vi kopplar vårt arbete till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

Välkommen att delta!
Maria Larsson, Vd Social Navigation

Arrangör av workshopen är:
Social Navigation & Innovation Sverige AB,
maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Sökes: Våldsutsatta kvinnor för intervju angående…

Vilket bemötande och stöd du fick av myndigheter och ditt nätverk när du lämnade en destruktiv relation?

Hur påverkar myndigheters- och anhörigas bemötande, under och efter en separation, en personens livssituation? Vilken betydelse har individens sociala nätverk vid lämnandet av en destruktiv relation?

Evelina Nilsson och Elin Strömstedt går tredje året på Socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. De söker nu åtta kvinnor i Göteborgsområdet att intervjua för sin C-uppsats. Deras forsknings-frågeställning ligger helt i linje med vårt arbete på Social Navigation och vi vill gärna hjälpa dem att få respondenter.

Av forskningsetiska skäl, gäller följande för att kunna delta i en intervju:

 • Uppbrottet skall ligga minst två år tillbaka i tiden.
 • Du har inte skyddad identitet.
 • Ingen pågående behandling via hälso- och sjukvård i anknytning till relation.
 • Ej någon pågående barnavårdsutredning enligt socialtjänstlagen. Men det går bra om du har en pågående insats i form av exempelvis kontaktperson, ekonomiskt bistånd via socialtjänsten eller kontakt med familjerätt/tingsrätt angående boende/ vårdnad.

Definitioner och exempel på våld:

 • Fysiskt våld; knuffar, slag, dra i håret, stå i vägen, skada husdjur
 • Psykiskt våld; hot, tvång, trakasserier och förlöjligande.
 • Sexuellt våld; olika former av sexuellt påtvingade handlingar.
 • Ekonomiskt våld; att inte ha egna pengar eller att din partner tar lån på dig.
 • Materiellt våld; förstör personliga tillhörigheter och värdesaker som tillhör dig.
 • Latent våld; slå näven i bordet eller på andra sätt göra dig medveten om att våldet kan eskalera.
 • Försummelse; att man inte får mat eller den medicin man behöver.

Under intervjun kommer du att träffa Evelina eller Elin, på en plats som är lämplig för dig. Intervjun kommer att spelas in så att de inte behöver föra antecknar under samtalet. Intervjuerna och materialet kommer bara att  granskas av Evelina och Elin samt, vid behov, av handledaren på Göteborgs Universitet. All insamlad data kommer endast att användas i uppsatsen och raderas när den är klar.

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du bestämmer själv i vilken utsträckning du önskar medverka, vilket innefattar att du kan välja att inte besvara en fråga.

Du är anonym i uppsatsen och vi lägger stor vikt vid att det inte ska gå att identifiera dig som deltar. Vi anonymiserar exempelvis namn, situationer och platser. Om du önskar kan du få tillgång till den färdiga uppsatsen.

Har du möjlighet att delta i vår studie, vänligen kontakta oss för bokning av intervju. Vi önskar genomföra
intervjuerna under vecka 43 och 44.
Önskar få kontakt med dig senast 2017-10-26.

Kontaktuppgifter:
Evelina Nilsson – gusnilsev@student.gu.se
Elin Strömstedt – gusstromel@student.gu.se

#Våldtech

Genom att digitalisera hjälp till brottsutsatta kan vi skala upp och ge alla drabbade rätt stöd. # Våldtech är namnet på vårt digitala arbetssätt där vi adresserar stora och svåra samhällsutmaningar inom brottsutsatthet.  På detta sätt kan vi exempelvis nå de som drabbas av våld i nära relation i ett tidigare skede och förhindra att våldet eskalerar.

Vi ser följande fördelar med #Våldtech:

 • Minskat mänskligt lidande och utanförskap
 • Minskat mörkertal när fler får hjälp
 • Förbättrad samhällsservice
 • Minskad belastning på sjukvård, socialförsäkring, polis, domstol

Vi söker samarbetspartners och finansiärer som drivs av samma mål. Ett socialt hållbart samhället för alla!

/Maria Larsson, Vd Social Navigation
Tel: 0708384848
maria.larsson@socialnavigation.se

Hur kan vi minska mord, självmord, sexuella övergrepp och våldsbrott?

Genom nya sätt att inkludera och involvera alla intressenter, kan vi minska dessa stora samhällsproblem!

Vi söker samarbetspartners för att starta ett innovationslabb med delfinansiering från Vinnova. Vi vill förbättra arbetssätten kring hur man tittar på konsekvenser av brott, för den brottsutsatte och för samhället. Tillsammans kan vi ringa in problem och utveckla nya lösningar – demokratiskt och kreativt. Detta arbete ska kunna skalas upp nationellt.

Vi vill bland annat lyfta stora samhällsproblem som “Våld i nära relation” och “Sexuella övergrepp” där anmälningsbenägenheten är låg och mörkertalet stort. De flesta som utsätts måste idag hantera sin situation helt själva och vi ser att dessa människor istället återfinns under helt andra diagnoser som till exempel psykisk ohälsa, somatiska sjukdomar, utbrändhet, suicid och självskadebeteende. Ofta med långa sjukskrivningar, arbetslöshet eller annat socialt utanförskap som följd. Att identifiera mörkertalet är grunden för att kunna utforma rätt insatser och rätt dimensionerad samhällsservice.

Vi använder ett digitalt verktyg som förenklar arbetsprocesser och underlättar för att fokusera på rätt områden. Verktyget används redan med framgång av polis och socialtjänst i Storbritannien där man bland annat har effektiviserat arbetssätten kring ”Abused Child” och ”Cold Case Murder”. Vi vill applicera detta verktyg i Sverige inom viktiga sociala områden.

 

Utdrag ur Vinnovas utlysningstext:  
“Syftet med utlysningen Social innovation mot segregation är att finansiera innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.

Innovationslabbet ska ha fokus på ett eller flera av följande utmaningar i socialt utsatta områden:

 1. Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
 2. Lyfta skolorna och elevernas resultat
 3. Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
 4. Bekämpa brottsligheten

Samtliga finansierade projekt förväntas bidra till att stärka demokratin och stödja det civila samhället. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.

Erbjudandet riktar sig till aktörer inom olika sektorer som går samman för att utveckla och testa nya lösningar på identifierade problem som kan minska segregationen i samhället.”

Här hittar du hela utlysningen.

 

Vi svarar på tre av Vinnovas utmaningar

Då vi lyfter brottsutsatthet som en faktor, har vi möjlighet att adressera följande utmaningar:

 1. Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
 2. Stärka samhällsservicen 
 3. Bekämpa brottsligheten

Samarbetspartner
Vilka samarbetspartners söker vi? Arbetar du med brottsprevention, brottsutsatthet, våld i nära relation, arbetslöshet, sjukskrivningar eller angränsade områden? Då kan det vara dig vi söker för att tillsammans ta oss an dessa utmaningar.

Våra samarbetspartners bidrar med tid som delfinansiering. Vinnova bidrar med hälften av projektbudgeten om allt går i lås. Om du är intresserad så hör av dig omgående eftersom ansökningstiden för denna utlysning går ut den 27 september.

Medfinansiering sker med tid och kan ses som kompetensutveckling för era anställda som medverkar i innovationslabben. Det blir även en verksamhetsutveckling för hela er organisation – helt gratis- eftersom vi tar upp frågor som berör er.

Låter detta intressant?

Maila eller ring:  maria.larsson@socialnavigation.se   Tel: 0708384848

Vill du veta mer om hur vi arbetar med samhällsutveckling? Logga in på Sveriges största workshop om brottsutsatthet  eller läs mer på vår hemsida.

 

VI ARBETAR MED UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE!

 

 

 

#JAG ÄR MÖRKERTALET

 

Välkommen till en workshop där vi identifierar mörkertalet!

Vi lyfter på konsekvenser av brottsutsatthet och av att inte få rätt stöd av samhället vid brott.

När: Den 13 september, Ca kl 13.40-14.30

Var: På Stora Sociala Företagsdagen, Posthotellet i Göteborg.

Du kan även delta i workshopen via din dator men får inte riktigt samma ledning och upplevelse av workshopen. Men du får en rapport automatiskt till din mail med allt vi kommit fram till. Du hittar länk här och workshopen aktiveras när vi startar ca kl 13.40.

Det är en workshop men vi lyfter två perspektiv:

 1. #Jag är mörkertalet. – ur brottsutsattas perspektiv
 2. Hur kan vi minska mörkertalet?- Ur samhällets perspektiv

Välj det perspektiv som intresserar dig mest eller växla mellan dem. Vi slår ihop perspektiven efter  ca 30 min workshop.

Mörkertalet är helt vanliga människor som försöker leva sitt liv trots att hen blivit utsatt för brott. En del klarar det bättre medan andra behöver mer stöd för att kunna forma ett gott liv efter ett stort trauma. Tyvärr faller många igenom skyddsnätet och hamnar i långvarigt socialt utanförskap.

Hjälp oss att identifiera mörkertalet så fler människor kan få ett gott liv!

/ Maria Larsson, vd Social Navigation

Du är även välkommen att delta i en större workshop om brottsutsatthet som pågår under hela september. Där lyfter vi problem runt brottsutsatthet ur sju olika perspektiv och bjuder in alla intressenter att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Du hittar information och länk här.

Vi arbetar med utmaningsdriven innovation för ett socialt hållbart samhälle!

Dags att titta UNDER stenarna! Vad döljer sig där?

Vi lyfter på stora samhällsproblem som våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn m.m. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Tillsammans ringar vi in problem och utvecklar nya metoder att arbeta brottsförebyggande och hjälpa brottsutsatta att få ett bra liv!

Är du brottsutsatt eller anhörig/nätverk? Är du volontär i en organisation där det finns brottsutsatta människor? Är du polis, socialsekreterare eller arbetar med familjerätt/ domstol? Är du politiker?

Då är du välkommen till workshopen UTSATTHET där vi låter alla intressenter göra sin röst hörd. Anonymt, storskaligt, nationellt och demokratiskt! Workshopen är gratis och pågår under hela september i en dator nära dig (inte via telefon)! Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras.

Syftet med workshopen är att:

 • Samla in kunskaper och erfarenheter från alla intressenter runt brottsutsatta
 • Identifiera systemfel och avvikelser så vi vet vart vi ska rikta våra insatser framåt

Målet är att:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter och stödorganisationer runt brottsutsatta.
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

 

Bakgrund

Vi tror att alla som har kunskap om brott och brottsutsatthet har något att bidra med. Men detta är ett mycket känsligt område, både för brottsutsatta och för professionella med sekretess. Därför har vi valt ett digitalt gruppbeslutsstödsystem som har funktionen anonymisering. Detta system används redan av myndigheter med sekretesskrav i andra länder. Läs mer här.

Instruktion

 • Klicka på länken för att komma till workshopen UTSATTHET.
 • Man deltar anonymt men har en grupp-id. I början uppger man namn och mail men är sedan anonym under det team/grupp-id som man väljer. Läs mer om olika grupp-id/intressenter. Det är bara systemet som vet om din mail och det är för att du ska kunna få en rapport när workshopen är klar eller inbjudan till en ny fördjupad del av olika ämnen i workshopen. Det sker automatiskt och ingen annan ser din mail.
 • Titta igenom workshopen och fundera på vad du vill bidra med. Frågorna är öppet ställda för att olika grupper ska kunna svara. Det är anledningen till att vi valt att ha grupp-id. Då kan vi se vad de olika grupperna möter för utmaningar och vilka behov de har.
 • Allas synpunkter sparas och ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

 

Detta är ett unikt tillfälle för dig att kunna påverka samhällsutvecklingen. Genom att berätta om dina erfarenheter ger du oss möjlighet att omvandla problem till lösningar.

Vi har ett intersektionellt perspektiv och arbetar för alla människors rättigheter oavsett kön, ålder, ursprung och sexuell tillhörighet. Vi kopplar vårt arbete till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

 

Välkommen!

Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

 

 

Vad händer sen………… efter brott?

Var kan vi se konsekvenser av brottsutsatthet? Psykisk ohälsa, självskadebeteende, sexuellt riskbeteende, suicidförsök, posttraumatiskt stress syndrom och stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet är exempel på vad som kan vara konsekvenser av brott. Det är mycket vanligt att brottsutsatthet leder till annat utanförskap. Det är dessa människor som vi kallar mörkertalet. De syns i statistiken men på fel ställen och får inte rätt stöd och hjälp.

Välkommen till Sveriges största workshop “UTSATTHET”den 1-30 september. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Syftet med workshopen är att fånga upp alla intressenter och ge dem en röst. Målet är att ringa in problem och hitta lösningar för att minska långa sjukskrivningar och socialt utanförskap till följd av brottsutsatthet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. Workshopen “UTSATTHET” (klicka på länken) pågår under hela september.

Allt gott!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangörer av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Vilka är intressenter vid brott?

Välkommen till Sveriges största workshop om konsekvenser av brottsutsatthet!

Under hela september bjuder vi in er som är intressenter, för att samla in era tankar, problem och idéer kring olika frågeställningar. Workshopen “UTSATTHET” är starten för vårt arbete att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för våld och självklart att minska det mänskliga lidandet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. För att komma bort från stuprörs-organisationstänk så ha vi valt att dela in intressenter i tex mötande- och beslutande personal istället för polis, socialtjänst och domstol.

Vilka är intressenter i workshopen?

 • Brottsutsatt. Det är du som är huvudintressent och äger egentligen frågan eftersom vi vill vrida debatten och arbetet till att utgå från ett brukarperspektiv.
 • Brottsutsattas anhöriga och nätverk i form av vänner och kollegor.  Det är mycket viktigt för oss att få ta del av era synpunkter på och erfarenheter av, samhällets stöd och hjälp efter brott.
 • Mötande personal vid myndigheter. Du har ett av de allra viktigaste jobben i samhället. Att möta utsatta människor och ditt bemötande kan betyda läkning eller förvärrat trauma. Vad behöver du för verktyg?
 • Beslutande tjänsteman vid myndigheter. Vilka svårigheter och utmaningar möter du i ditt jobb? Har du tankar och idéer på vad som kan göras bättre?
 • Stödorganisationer. Hur ser du på att svåra samhällsproblem som tex våld i nära relation till stor del ligger på frivilliga insatser? Hur kan man använda den kunskap som finns hos er?
 • Politiker. Vad ser du för möjlighet att arbeta med lösningar istället för problem?
 • Media/ journalister. Hur kan du skriva om brott och brottsutsatthet så att det blir nära och begripligt?
 • Övriga. Vill du delta utan att hamna i en grupp. Välkommen även du!

Förövare är också en intressent. Utan förövare, inget brott. Om vi ska hitta nya vägar att minska antalet brott så måste detta perspektiv med. Men vi har valt att inte ha ett grupp-id med det namnet för att det inte ska vara traumatiserande för brottsutsatta att medverka vid denna workshop.

Välkomna att delta! Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör för workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Man kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort…….

Eller finns det andra sätt?

Vi tror på samverkansutveckling! Där vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap hos brottsutsatta. Win/win för alla om erfarenhet och kunskap tas tillvara hos olika organisationer och myndigheter!

Vill du hjälpa oss att göra världen till en bättre plats?

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi vill fånga upp hur både professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen pågår under hela september och det är gratis att delta.

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Haft en skön ledighet i sommar?

Hur känns det att leva med våld i nära relation? Eller bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående? Tar våldet semester? Nej, det gör det ju såklart inte. Våldet finns där hela tiden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och hela året runt.

Hur mår man när man lever i ett helvete som inga andra vet om? Våldet är alltid närvarande även om själva slaget eller övergreppet kan komma mer sällan. Ett sjukt katt och råtta-spel.

Det tar mycket lång tid att läka efter att våldet har upphört/ avbrutits. Resultatet blir ofta att många inte klarar av att behålla sitt arbete och blir långvarigt sjukskrivna.

Hur kan vi vända denna negativa spiral? Hur borde vägen se ut från brottsutsatthet till självständighet och värdighet.

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi fokuserar vi främst på våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn. Vi vill både fånga upp hur professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere under hela september.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på frågor som stigma/skam, brott/straff och trauma/läkning. Vi tar även upp vad ord och bemötande har för betydelse.

Samt den intressanta twisten om man verkligen ska anmäla brott om det finns risk att man anses som anmälningsbenägen eller inte trovärdig? Har vi ett skyddsnät som slagit knut på sig själv?

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com