När skyddsnätet brister

Så här kan vi hjälpa barn vid våld och övergrepp! 

Det är många barn som inte får rätt hjälp och skydd.

Det vill vi ändra på! 

Man räknar med att minst 300000 barn i Sverige far illa på olika sätt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation.

Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra. Trots detta saknas fungerande riktlinjer och metoder hos myndigheter för att upptäcka och hjälpa dessa barn.

Vi tar fram ett verktyg för att synliggöra barnets behov av stöd och skydd. Metoden går ut på att kartlägga myndigheters insatser och koppla dem till lagstiftningen. Då blir det synligt var skyddsnätet brister.

Projekt Skyddsnät

Att falla igenom skyddssystemet eller hamna “mellan stolarna” blir inte längre möjligt. Detta är en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

 

Utredning av information

 

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

 1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen. Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.
 2. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
 3. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån ett kvalitets, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 18001 standard för arbetsmljö samt ISO 26000 standard för socialt ansvarstagande.

Intressentmodell

Intressenter

 

Det angår oss alla!

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Vi söker samarbete med alla som har kunskap om viktiga pusselbitar för helhetsbilden av stöd och skydd till brottsutsatta barn.

Vi söker även finansiering av olika samhällsaktörer inom social innovation, samhälls- och verksamhetsutveckling, för att kunna genomföra Projekt Skyddsnät.

Tillsammans kan vi effektivisera myndighetsprocessen, minimera risken för fortsatta övergrepp och påskynda läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

 

Projektet drivs av

Social Navigation & Innovation Sverige AB och

Insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet

Vi kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

 

 

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform, synliggöra problem samt främja ett aktivt förbättringsarbete, för ett socialt hållbart samhälle.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller verka preventivt mot brott.
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd.
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet.

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll.

 

Läs gärna mer på: www.socialnavigation.se

Välkommen att ta kontakt: info@socialnavigation.se

Att hjälpa myndigheter att hjälpa rätt

Förändra världen genom utmaningsdriven innovation

Vi tror att sociala innovationer utifrån ett brukarperspektiv, med tvärprofessionella fusioner är motorn i framtidens välfärd.

Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation och kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn.

Vi vill hjälpa myndigheterna att hjälpa rätt! Vi arbetar med mänskliga rättigheter ur ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan

Mind the gap!

Vi använder sociala innovationer för att överbrygga de glapp som vi upptäcker i samhället. Glappet kan finnas mellan lagstiftning och tillämpning eller vad myndigheter tror att de gör och vad det faktiska utfallet blir av deras engagemang. Vi ser konsekvenser av att människor inte får rätt stöd och hjälp av myndigheter vid exempelvis brottsutsatthet. Vår ingång till och kunskap om detta är unik! Vi siktar på att bli störst i Sverige inom sociala innovationer.

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform som hjälper de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Projekten synliggör var problemen finns så att myndigheter blir uppmärksammade och kan göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle.

Det osynliga våldet

Det första området som vi adresserar vårt arbete, är våld. Vi vill synliggöra de mekanismer som finns bakom våld och övergrepp. Men även de mänskliga reaktioner/sociala koder som gör att våld och övergrepp kan fortsätta mitt ibland oss utan att man ser eller förstår vad som händer och som gör att man inte vill tro på dem som är utsatta för brott. Vi vill visa hur stor del av samhällsproblemen som bottnar i psykisk misshandel/ nedbrytning och det faktum att inga myndigheter har arbetsmetoder för att identifiera det hos sina klienter. Vilket i sin tur innebär att dessa människor får fel eller ingen hjälp. Vår drivkraft är de utsatta barnens situation men vi väljer att fokusera på själva problemet. Barn är aldrig problemet men får väldigt stora problem när vuxna inte gör rätt saker.

Vi vill synliggöra det osynliga våldet genom att visa på konsekvenser  som det medför för den enskilda människan och för samhället i stort.  Först när alla har kunskap om våldets grundmekanismer kan vi minska våldets skadeverkningar.

 

Mörkertalet

Under många år har vi arbetat med människor som enklast kan definieras som “mörkertalet”. De syns inte i statistiken. Eller rättare sagt, de syns i statistiken men på fel ställen. De är brottsutsatta men får inte rätt stöd av de myndigheter som har till uppdrag att hjälpa och skydda. Som en direkt följd av att inte få rätt hjälp så kraschar dessa människor på olika sätt.

De blir sjukskrivna av psykisk ohälsa, utbrändhet, ptsd eller somatiska sjukdomar. De självmedicinerar och fastnar i missbruk. Vi möter barn som mår extremt dåligt, har självskadebeteenden, gör suicidförsök, blir hemmasittande från skolan, har ADHD-liknande traumabeteende mm. Ingen tror på dem eller lyssnar när de ber om hjälp.

Detta är ett mycket stort och allvarlig problem. Forskning som vi stöder oss på visar att ca 1 miljon människor i Sverige är drabbade. Det är de som är mörkertalet.

Vår första sociala innovation är att starta organisationen DOLT- Det osynliga våldet som en fristående insamlingsstiftelse, läs mer på www.dolt.nu . Syftet är att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning samt att arbeta, direkt eller indirekt, med att hjälpa drabbade människor.

 

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

Grunden för innovationer är en aktiv problemformulering. Den inhämtar vi genom omvärldsanalyser och hos de människor vi hjälper. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna arbeta lösningsfokuserat. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

För att kunna arbeta systematiskt så utgår vi ifrån den internationella standarden ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem, som arbetsverktyg för att främja en hög kvalité samt ISO 26000 som är standarden för socialt ansvarstagande.

DOLT-Logga liggande

Kriterier för våra projekt och för samarbete med oss

Vi lägger fortlöpande upp information om projektidéer och pågående projekt på hemsidan.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller arbeta preventivt mot brott
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet

De som vi samarbetar med måste ha en human människosyn och en samsyn på hur man ser på myndigheters arbete. Detta är vår utgångspunkt:

 1. Den som drabbas av brott eller annan utsatthet vill resa sig och leva fullvärdiga liv igen. Men den drabbade kan behöva stöd för att hantera situationen och läka igen, eftersom utsattheten för många innebär en krossad själv- och omvärldsbild.
 2. En human syn på förövare. Vi kommer framåt att arbeta med projekt som vänder sig även till förövare, så att de får hjälp med de problem som ligger till grund för deras brott. Inte sällan har de själva varit utsatta för brott.
 3. Det är viktigt för oss att synen på myndigheters arbete är konstruktiv och lösningsfokuserad.

Vi begränsar oss inte bara till våldsproblematiken utan kommer framåt även att arbeta med projekt riktade mot äldre, funktionshindrade, flyktingar, integrationsprojekt etc.

De plattformar som vi valt gör det möjligt för oss att arbeta i olika projekt och mot olika målgrupper för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll

 

 

Maria Larsson

Vd, Social Navigation & Innovation Sverige AB

 

Vi vill vara med och skapa Ett MedMänskligare Samhälle!

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

Vi arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan!

Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation.  Vi adresserar vårt arbete till alla de stora samhällsproblemen inom den sociala sektorn och driver konkreta projekt som direkt eller indirekt hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. 

De flesta vet att det finns problem i samhället och att myndigheter inte har tillräckligt med resurser.  Vi vill visa på hur de problemen uppkommer, var de tar sig uttryck och vad man kan göra åt det. Vår ingång till och kunskap om detta är så unik att vi siktar på att bli störst i Sverige inom sociala innovationer.  

Vi vill hjälpa myndigheterna att hjälpa rätt!