Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET”

Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap.

Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar med media eller intresse/stödorganisation? Då är du välkommen att delta genom att skriva dina erfarenheter och synpunkter. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen startar den 1 september och pågår hela månaden.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på alla stenar och låter alla få sin röst hörd. Tillsammans söker vi NYA lösningar på samhällsutmaningar vid brottsutsatthet!

Välkommen att tänka – Tillsammans!

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Årsberättelse 2016

Utmaningsdriven innovation är vår arbetsmodell för att hitta nya och konstruktiva lösningar på hur man kan arbeta med social utsatthet. Grunden för innovation är en aktiv problemformulering. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna arbeta lösningsfokuserat. Vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhets-baserad kunskap för att göra verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

Vi använder sociala innovationer för att överbrygga de glapp som vi upptäcker i samhället. Glappet kan finnas mellan lagstiftning och tillämpning eller vad myndigheter tror att de gör och vad det faktiska utfallet blir av deras insatser. För att få uppmärksamhet kring våra lösningar och driva igång utvecklingen i samhället så startar vi projekt som synliggör möjligheterna till förbättring.

 

Spännande ”Cross-kitchen”-utbyte mellan olika branscher

För att hitta nya ingångar så använder vi oss av vedertagna koncept som redan används av andra branscher tex ISO9001 för kvalitetsstyrning eller systematiskt skyddsarbete.

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

 

Verksamhetsåret 2016

Välkommen att följa med på vår resa.

Detta är vårt startup-år och det området vi börjar med är det svåraste och mest stigmatiserade av allt. Nämligen sexuella övergrepp mot barn. Vi vill synliggöra de mekanismer som finns bakom våld och övergrepp. Men även de mänskliga reaktioner/ sociala koder som gör att våld och övergrepp kan fortsätta mitt ibland oss utan att man ser eller förstår vad som händer. Det är samma mekanismer som gör att man ofta inte tror på de som är utsatta för brott.

Vår drivkraft är främst de utsatta barnens situation och vi väljer att fokusera på själva problemet. Barn är aldrig problemet. Men barn får väldigt stora problem när vuxna inte gör rätt saker.

Det osynliga våldet

Vår första sociala innovation var att starta organisationen DOLT- Det osynliga våldet som en fristående insamlingsstiftelse, läs mer på www.dolt.nu . Syftet med insamlingsstiftelsen är att kunna samla in medel för att kunna förverkliga de lösningar och innovationer som vi tror kommer att göra stor skillnad i samhället.

Mörkertalet

De människor som vi arbetar med kan enklast definieras som “mörkertalet”. De syns inte i statistiken. Eller rättare sagt, de syns i statistiken men på fel ställen. Som en direkt följd av att inte få rätt hjälp så kraschar dessa människor på olika sätt. De blir sjukskrivna av psykisk ohälsa, utbrändhet, ptsd eller somatiska sjukdomar. De självmedicinerar och fastnar i missbruk. Vi möter barn som mår extremt dåligt, har självskadebeteenden, gör suicidförsök, blir hemmasittande från skolan, har ADHD-liknande beteenden som beror på trauman.

Kriterier för våra projekt

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller arbeta preventivt mot brott
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet

De vi samarbetar med måste ha en human människosyn och en samsyn på hur man ser på myndigheters arbete.

Vi hjälper myndigheter att hjälpa rätt!

 

DOLT-Det osynliga våldet

doltpojken

Har du blivit utsatt för mobbning på skola eller arbetsplats, våld i nära relation, sexuella övergrepp, blivit ”solochvårad” på pengar och känslor eller fastnat i en sektliknande organisation? Oavsett kön, ålder eller etnicitet så mår man mycket dåligt. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur mekanismerna för psykisk misshandel och nedbrytning ser ut.

 

Vi tror att det går att arbeta på ett mer konstruktivt sätt med exempelvis psykisk ohälsa, suicid, missbruk och självskadebeteenden om vi tar in dimensionen psykisk misshandel/nedbrytning som en faktor. Det saknades en plattform för kunskapsspridning och påverkansarbete i denna fråga som faktiskt är helt osynligt i samhället men som enligt våra beräkningar drabbar minst en miljon människor i Sverige lider av. Därför startades insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet.

Stiftelseförordnande

 1. Att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning genom opinionsbildning samt projekt som syftar till att höja kunskapen inom detta område.
 2. Att starta, driva eller finansiera verksamhet för att på olika sätt stödja och hjälpa de som är drabbade av psykisk- misshandel och nedbrytning eller konsekvenserna av detsamma. Barn och unga är en särskilt utsatt grupp som ska prioriteras.
 3. Stödja eller initiera forskning eller andra projekt för att öka kunskapen om psykisk- misshandel och nedbrytning eller om konsekvenserna av detsamma och som går i linje med stiftelsens stadgar.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter -i ett samhällsperspektiv!

 

Projekt Skyddsnät

Vad händer när skyddsnätet brister?

Man räknar med att minst 300 000 barn i Sverige far illa på olika sätt. För 100 000 av dem är läget mycket allvarligt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation. Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra.

Trots detta saknas fungerande riktlinjer för att upptäcka och metoder för att hjälpa dessa barn.

Under vintern 2016 startades Projekt Skyddsnät där syftet är att barns rättigheter ska tas tillvara i praktiken, inte bara i ord. För vad hjälper det utsatta barn om riksdagen tillsätter utredningar för att se om lagarna ska skärpas när knappt någon blir dömd för sexuella övergrepp mot barn?

Vi vill ta fram en metod som ska bli ett digitalt verktyg utifrån ISO 9001 där myndigheter får hjälp att göra rätt saker vid våld och sexuella övergrepp mot barn. Verktyget ska också vara ett hjälpmedel för barn och anhöriga att få veta var rätt hjälp finns.  Metoden går ut på att kartlägga myndigheters insatser och koppla dem till lagstiftning. Att falla igenom skydds-systemet eller hamna ”mellan stolarna” ska inte längre vara möjligt.

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

 1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen.

Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.

 1. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
 2. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Det blir en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem samt ISO 26000, standarden för socialt ansvarstagande.

 

Intressenter

Intressentmodell

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Tillsammans kan vi effektivisera myndighetsprocessen, minimera risken för fortsatta övergrepp och påskynda läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

Almedalen

Under tre dagar i Almedalen fanns vi på plats för att prata om hur innovationer kan möta sociala utmaningar i samhället.  Vi fokuserade främst på att prata om Projekt Skyddsnät. Sökte upp politiker, organisationer, forskare och andra människor som på olika sätt hjälper barn att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Vi fick positiv respons för vårt unika sätt att arbeta med barns utsatthet. Men ämnet är svårt och komplext vi insåg efter många samtal och möten att många inte klarar av att ta till sig hur stort detta problem är och hur allvarliga konsekvenser det blir för enskilda människor och för samhället.

Dessa erfarenheter tog vi med oss för att kunna belysa problemet ur fler håll och ”paketera” om innehållet så det passar mottagaren. Vårt sätt att tänka kring utsatthet följer inte de traditionella modeller som myndigheter normalt arbetar efter. Det blev många intressanta diskussioner som vi tog med oss hem och vidareutvecklade under hösten.

Almedalen är en fantastisk mötesplats som gav oss stora möjligheter till att utveckla vårt arbete samt att påverka andras sätt att arbeta!

dsc_0590

Reach for Change

Under hösten fick vi det glädjande beskedet att vi gått vidare i Kinnevikskoncernens stora årliga tävling, Reach for Change. Tävlingen syftar till att vaska fram idéer som gör livet bättre för barn i Sverige. Vinnaren får olika former av stöd under flera år så att sociala entreprenörer ska kunna utveckla sina idéer utan den ekonomiska stressen som alltid följer i spåren för dem som vill nytt och annorlunda.

 

Vårt bidrag var Projekt Skyddsnät.  Under en helg i Stockholm fick vi träffa de andra tävlande och lära oss mer om allt, från hur man pitchar sin idé till hur man skalar upp sin verksamhet. Tyvärr gick vi inte vidare till den slutliga finalen men vårt avancemang i tävlingen visade ändå att vi är på rätt väg!

 

Vi summerar vårt arbete under året kopplat till de event och kontaktytor där vi deltagit.

Det finns många bra idéer som inte riktigt får fart. Sociala entreprenörer är hänvisade till tävlingar och goodwill-satsningar av enskilda privata företag som har det som sitt CSR-arbete. Det passar för mindre och avgränsade projekt som kan matchas med just det företagets image. Men det är svårt att komma fram med systemförändrande innovationer för en socialt hållbar samhällsutveckling. Det finns helt enkelt ingen plattform för det idag.

Men vi ser framåt! Regeringen börjar tänka i nya banor och uppmanar samhällsaktörer att vara med att lösa stora och svåra samhällsproblem.  Hur det ska gå till vet vi ännu inte.

Social Navigations önskelista!

 1. En plattform där större sociala innovationer kan fångas upp och leda till en positiv samhällsutveckling.
 2. En innovationssluss hos varje myndighet dit man kan lämna in idéer och förslag som kan förbättra eller förenkla i deras verksamhet. Idag måste alla innovatörer som arbetar med lösningar försöka göra sig hörda i bruset av missnöje och problem.
 3. Innovationsmentor för coachning genom olika utvecklingsfaser för sociala entreprenörer.

 Lösningar finns i samverkan, kommunikation och information

 

Ett nytt och innovationsrikt år tillönskas oss alla!

Maria Larsson, Vd och grundare av Social Navigation & Innovation Sverige AB

 

 

En ljusning i sikte för de mest utsatta barnen i Sverige! 

dsc_0590

Just nu pågår Reach for Changes acceleratorprogram för att ta fram idéer som gör livet bättre för barn! Tre intensiva dagar med utbildning och pitchning av sin idé inför jury. En fantastisk möjlighet att nätverka med andra sociala entreprenörer med smarta idéer som ska göra vår värld till en bättre plats för barn!

Vi bidrar med Projekt Skyddsnät.
Idag ser det mörkt ut för ett barn i Sverige som behöver hjälp. När ett barn får fel eller ingen insats av myndigheter så kan man inte överklaga.

Barnombudsmannen och Justitieombudmannen kan inte gå in i enskilda ärenden. En Ivo-anmälan leder endast till granskning av hur socialkontoret utfört sitt arbete men leder inte till någon förändring för barnet.

Projekt Skyddsnät är en metod som kartlägger myndigheters insatser vs utfall, vid anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn. Kartläggningen kopplas mot lagstiftningen och blir på så sätt ett verktyg för att se var systemfel och avvikelser sker hos inblandade myndigheter.

Med denna metod kan vi få myndigheter att göra rätt från början eller rätta till felaktiga beslut. Det minskar risken för fortsatta övergrepp och påskyndar läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

När skyddsnätet brister

Så här kan vi hjälpa barn vid våld och övergrepp! 

Det är många barn som inte får rätt hjälp och skydd.

Det vill vi ändra på! 

Man räknar med att minst 300000 barn i Sverige far illa på olika sätt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation.

Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra. Trots detta saknas fungerande riktlinjer och metoder hos myndigheter för att upptäcka och hjälpa dessa barn.

Vi tar fram ett verktyg för att synliggöra barnets behov av stöd och skydd. Metoden går ut på att kartlägga myndigheters insatser och koppla dem till lagstiftningen. Då blir det synligt var skyddsnätet brister.

Projekt Skyddsnät

Att falla igenom skyddssystemet eller hamna “mellan stolarna” blir inte längre möjligt. Detta är en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

 

Utredning av information

 

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

 1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen. Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.
 2. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
 3. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån ett kvalitets, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 18001 standard för arbetsmljö samt ISO 26000 standard för socialt ansvarstagande.

Intressentmodell

Intressenter

 

Det angår oss alla!

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Vi söker samarbete med alla som har kunskap om viktiga pusselbitar för helhetsbilden av stöd och skydd till brottsutsatta barn.

Vi söker även finansiering av olika samhällsaktörer inom social innovation, samhälls- och verksamhetsutveckling, för att kunna genomföra Projekt Skyddsnät.

Tillsammans kan vi effektivisera myndighetsprocessen, minimera risken för fortsatta övergrepp och påskynda läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

 

Projektet drivs av

Social Navigation & Innovation Sverige AB och

Insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet

Vi kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

 

 

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform, synliggöra problem samt främja ett aktivt förbättringsarbete, för ett socialt hållbart samhälle.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller verka preventivt mot brott.
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd.
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet.

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll.

 

Läs gärna mer på: www.socialnavigation.se

Välkommen att ta kontakt: info@socialnavigation.se

Att hjälpa myndigheter att hjälpa rätt

Förändra världen genom utmaningsdriven innovation

Vi tror att sociala innovationer utifrån ett brukarperspektiv, med tvärprofessionella fusioner är motorn i framtidens välfärd.

Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation och kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn.

Vi vill hjälpa myndigheterna att hjälpa rätt! Vi arbetar med mänskliga rättigheter ur ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan

Mind the gap!

Vi använder sociala innovationer för att överbrygga de glapp som vi upptäcker i samhället. Glappet kan finnas mellan lagstiftning och tillämpning eller vad myndigheter tror att de gör och vad det faktiska utfallet blir av deras engagemang. Vi ser konsekvenser av att människor inte får rätt stöd och hjälp av myndigheter vid exempelvis brottsutsatthet. Vår ingång till och kunskap om detta är unik! Vi siktar på att bli störst i Sverige inom sociala innovationer.

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform som hjälper de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Projekten synliggör var problemen finns så att myndigheter blir uppmärksammade och kan göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle.

Det osynliga våldet

Det första området som vi adresserar vårt arbete, är våld. Vi vill synliggöra de mekanismer som finns bakom våld och övergrepp. Men även de mänskliga reaktioner/sociala koder som gör att våld och övergrepp kan fortsätta mitt ibland oss utan att man ser eller förstår vad som händer och som gör att man inte vill tro på dem som är utsatta för brott. Vi vill visa hur stor del av samhällsproblemen som bottnar i psykisk misshandel/ nedbrytning och det faktum att inga myndigheter har arbetsmetoder för att identifiera det hos sina klienter. Vilket i sin tur innebär att dessa människor får fel eller ingen hjälp. Vår drivkraft är de utsatta barnens situation men vi väljer att fokusera på själva problemet. Barn är aldrig problemet men får väldigt stora problem när vuxna inte gör rätt saker.

Vi vill synliggöra det osynliga våldet genom att visa på konsekvenser  som det medför för den enskilda människan och för samhället i stort.  Först när alla har kunskap om våldets grundmekanismer kan vi minska våldets skadeverkningar.

 

Mörkertalet

Under många år har vi arbetat med människor som enklast kan definieras som “mörkertalet”. De syns inte i statistiken. Eller rättare sagt, de syns i statistiken men på fel ställen. De är brottsutsatta men får inte rätt stöd av de myndigheter som har till uppdrag att hjälpa och skydda. Som en direkt följd av att inte få rätt hjälp så kraschar dessa människor på olika sätt.

De blir sjukskrivna av psykisk ohälsa, utbrändhet, ptsd eller somatiska sjukdomar. De självmedicinerar och fastnar i missbruk. Vi möter barn som mår extremt dåligt, har självskadebeteenden, gör suicidförsök, blir hemmasittande från skolan, har ADHD-liknande traumabeteende mm. Ingen tror på dem eller lyssnar när de ber om hjälp.

Detta är ett mycket stort och allvarlig problem. Forskning som vi stöder oss på visar att ca 1 miljon människor i Sverige är drabbade. Det är de som är mörkertalet.

Vår första sociala innovation är att starta organisationen DOLT- Det osynliga våldet som en fristående insamlingsstiftelse, läs mer på www.dolt.nu . Syftet är att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning samt att arbeta, direkt eller indirekt, med att hjälpa drabbade människor.

 

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

Grunden för innovationer är en aktiv problemformulering. Den inhämtar vi genom omvärldsanalyser och hos de människor vi hjälper. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna arbeta lösningsfokuserat. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

För att kunna arbeta systematiskt så utgår vi ifrån den internationella standarden ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem, som arbetsverktyg för att främja en hög kvalité samt ISO 26000 som är standarden för socialt ansvarstagande.

DOLT-Logga liggande

Kriterier för våra projekt och för samarbete med oss

Vi lägger fortlöpande upp information om projektidéer och pågående projekt på hemsidan.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller arbeta preventivt mot brott
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet

De som vi samarbetar med måste ha en human människosyn och en samsyn på hur man ser på myndigheters arbete. Detta är vår utgångspunkt:

 1. Den som drabbas av brott eller annan utsatthet vill resa sig och leva fullvärdiga liv igen. Men den drabbade kan behöva stöd för att hantera situationen och läka igen, eftersom utsattheten för många innebär en krossad själv- och omvärldsbild.
 2. En human syn på förövare. Vi kommer framåt att arbeta med projekt som vänder sig även till förövare, så att de får hjälp med de problem som ligger till grund för deras brott. Inte sällan har de själva varit utsatta för brott.
 3. Det är viktigt för oss att synen på myndigheters arbete är konstruktiv och lösningsfokuserad.

Vi begränsar oss inte bara till våldsproblematiken utan kommer framåt även att arbeta med projekt riktade mot äldre, funktionshindrade, flyktingar, integrationsprojekt etc.

De plattformar som vi valt gör det möjligt för oss att arbeta i olika projekt och mot olika målgrupper för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll

 

 

Maria Larsson

Vd, Social Navigation & Innovation Sverige AB

 

Vi vill vara med och skapa Ett MedMänskligare Samhälle!

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

Vi arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan!

Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation.  Vi adresserar vårt arbete till alla de stora samhällsproblemen inom den sociala sektorn och driver konkreta projekt som direkt eller indirekt hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. 

De flesta vet att det finns problem i samhället och att myndigheter inte har tillräckligt med resurser.  Vi vill visa på hur de problemen uppkommer, var de tar sig uttryck och vad man kan göra åt det. Vår ingång till och kunskap om detta är så unik att vi siktar på att bli störst i Sverige inom sociala innovationer.  

Vi vill hjälpa myndigheterna att hjälpa rätt!