Vad händer sen………… efter brott?

Var kan vi se konsekvenser av brottsutsatthet? Psykisk ohälsa, självskadebeteende, sexuellt riskbeteende, suicidförsök, posttraumatiskt stress syndrom och stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet är exempel på vad som kan vara konsekvenser av brott. Det är mycket vanligt att brottsutsatthet leder till annat utanförskap. Det är dessa människor som vi kallar mörkertalet. De syns i statistiken men på fel ställen och får inte rätt stöd och hjälp.

Välkommen till Sveriges största workshop “UTSATTHET”den 1-30 september. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Syftet med workshopen är att fånga upp alla intressenter och ge dem en röst. Målet är att ringa in problem och hitta lösningar för att minska långa sjukskrivningar och socialt utanförskap till följd av brottsutsatthet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. Workshopen “UTSATTHET” (klicka på länken) pågår under hela september.

Allt gott!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangörer av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Vilka är intressenter vid brott?

Välkommen till Sveriges största workshop om konsekvenser av brottsutsatthet!

Under hela september bjuder vi in er som är intressenter, för att samla in era tankar, problem och idéer kring olika frågeställningar. Workshopen “UTSATTHET” är starten för vårt arbete att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för våld och självklart att minska det mänskliga lidandet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. För att komma bort från stuprörs-organisationstänk så ha vi valt att dela in intressenter i tex mötande- och beslutande personal istället för polis, socialtjänst och domstol.

Vilka är intressenter i workshopen?

 • Brottsutsatt. Det är du som är huvudintressent och äger egentligen frågan eftersom vi vill vrida debatten och arbetet till att utgå från ett brukarperspektiv.
 • Brottsutsattas anhöriga och nätverk i form av vänner och kollegor.  Det är mycket viktigt för oss att få ta del av era synpunkter på och erfarenheter av, samhällets stöd och hjälp efter brott.
 • Mötande personal vid myndigheter. Du har ett av de allra viktigaste jobben i samhället. Att möta utsatta människor och ditt bemötande kan betyda läkning eller förvärrat trauma. Vad behöver du för verktyg?
 • Beslutande tjänsteman vid myndigheter. Vilka svårigheter och utmaningar möter du i ditt jobb? Har du tankar och idéer på vad som kan göras bättre?
 • Stödorganisationer. Hur ser du på att svåra samhällsproblem som tex våld i nära relation till stor del ligger på frivilliga insatser? Hur kan man använda den kunskap som finns hos er?
 • Politiker. Vad ser du för möjlighet att arbeta med lösningar istället för problem?
 • Media/ journalister. Hur kan du skriva om brott och brottsutsatthet så att det blir nära och begripligt?
 • Övriga. Vill du delta utan att hamna i en grupp. Välkommen även du!

Förövare är också en intressent. Utan förövare, inget brott. Om vi ska hitta nya vägar att minska antalet brott så måste detta perspektiv med. Men vi har valt att inte ha ett grupp-id med det namnet för att det inte ska vara traumatiserande för brottsutsatta att medverka vid denna workshop.

Välkomna att delta! Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör för workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Man kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort…….

Eller finns det andra sätt?

Vi tror på samverkansutveckling! Där vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap hos brottsutsatta. Win/win för alla om erfarenhet och kunskap tas tillvara hos olika organisationer och myndigheter!

Vill du hjälpa oss att göra världen till en bättre plats?

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi vill fånga upp hur både professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen pågår under hela september och det är gratis att delta.

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Haft en skön ledighet i sommar?

Hur känns det att leva med våld i nära relation? Eller bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående? Tar våldet semester? Nej, det gör det ju såklart inte. Våldet finns där hela tiden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och hela året runt.

Hur mår man när man lever i ett helvete som inga andra vet om? Våldet är alltid närvarande även om själva slaget eller övergreppet kan komma mer sällan. Ett sjukt katt och råtta-spel.

Det tar mycket lång tid att läka efter att våldet har upphört/ avbrutits. Resultatet blir ofta att många inte klarar av att behålla sitt arbete och blir långvarigt sjukskrivna.

Hur kan vi vända denna negativa spiral? Hur borde vägen se ut från brottsutsatthet till självständighet och värdighet.

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi fokuserar vi främst på våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn. Vi vill både fånga upp hur professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere under hela september.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på frågor som stigma/skam, brott/straff och trauma/läkning. Vi tar även upp vad ord och bemötande har för betydelse.

Samt den intressanta twisten om man verkligen ska anmäla brott om det finns risk att man anses som anmälningsbenägen eller inte trovärdig? Har vi ett skyddsnät som slagit knut på sig själv?

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET”

Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap.

Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar med media eller intresse/stödorganisation? Då är du välkommen att delta genom att skriva dina erfarenheter och synpunkter. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen startar den 1 september och pågår hela månaden.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på alla stenar och låter alla få sin röst hörd. Tillsammans söker vi NYA lösningar på samhällsutmaningar vid brottsutsatthet!

Välkommen att tänka – Tillsammans!

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Årsberättelse 2016

Utmaningsdriven innovation är vår arbetsmodell för att hitta nya och konstruktiva lösningar på hur man kan arbeta med social utsatthet. Grunden för innovation är en aktiv problemformulering. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna arbeta lösningsfokuserat. Vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhets-baserad kunskap för att göra verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

Vi använder sociala innovationer för att överbrygga de glapp som vi upptäcker i samhället. Glappet kan finnas mellan lagstiftning och tillämpning eller vad myndigheter tror att de gör och vad det faktiska utfallet blir av deras insatser. För att få uppmärksamhet kring våra lösningar och driva igång utvecklingen i samhället så startar vi projekt som synliggör möjligheterna till förbättring.

 

Spännande ”Cross-kitchen”-utbyte mellan olika branscher

För att hitta nya ingångar så använder vi oss av vedertagna koncept som redan används av andra branscher tex ISO9001 för kvalitetsstyrning eller systematiskt skyddsarbete.

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

 

Verksamhetsåret 2016

Välkommen att följa med på vår resa.

Detta är vårt startup-år och det området vi börjar med är det svåraste och mest stigmatiserade av allt. Nämligen sexuella övergrepp mot barn. Vi vill synliggöra de mekanismer som finns bakom våld och övergrepp. Men även de mänskliga reaktioner/ sociala koder som gör att våld och övergrepp kan fortsätta mitt ibland oss utan att man ser eller förstår vad som händer. Det är samma mekanismer som gör att man ofta inte tror på de som är utsatta för brott.

Vår drivkraft är främst de utsatta barnens situation och vi väljer att fokusera på själva problemet. Barn är aldrig problemet. Men barn får väldigt stora problem när vuxna inte gör rätt saker.

Det osynliga våldet

Vår första sociala innovation var att starta organisationen DOLT- Det osynliga våldet som en fristående insamlingsstiftelse, läs mer på www.dolt.nu . Syftet med insamlingsstiftelsen är att kunna samla in medel för att kunna förverkliga de lösningar och innovationer som vi tror kommer att göra stor skillnad i samhället.

Mörkertalet

De människor som vi arbetar med kan enklast definieras som “mörkertalet”. De syns inte i statistiken. Eller rättare sagt, de syns i statistiken men på fel ställen. Som en direkt följd av att inte få rätt hjälp så kraschar dessa människor på olika sätt. De blir sjukskrivna av psykisk ohälsa, utbrändhet, ptsd eller somatiska sjukdomar. De självmedicinerar och fastnar i missbruk. Vi möter barn som mår extremt dåligt, har självskadebeteenden, gör suicidförsök, blir hemmasittande från skolan, har ADHD-liknande beteenden som beror på trauman.

Kriterier för våra projekt

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller arbeta preventivt mot brott
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet

De vi samarbetar med måste ha en human människosyn och en samsyn på hur man ser på myndigheters arbete.

Vi hjälper myndigheter att hjälpa rätt!

 

DOLT-Det osynliga våldet

doltpojken

Har du blivit utsatt för mobbning på skola eller arbetsplats, våld i nära relation, sexuella övergrepp, blivit ”solochvårad” på pengar och känslor eller fastnat i en sektliknande organisation? Oavsett kön, ålder eller etnicitet så mår man mycket dåligt. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur mekanismerna för psykisk misshandel och nedbrytning ser ut.

 

Vi tror att det går att arbeta på ett mer konstruktivt sätt med exempelvis psykisk ohälsa, suicid, missbruk och självskadebeteenden om vi tar in dimensionen psykisk misshandel/nedbrytning som en faktor. Det saknades en plattform för kunskapsspridning och påverkansarbete i denna fråga som faktiskt är helt osynligt i samhället men som enligt våra beräkningar drabbar minst en miljon människor i Sverige lider av. Därför startades insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet.

Stiftelseförordnande

 1. Att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning genom opinionsbildning samt projekt som syftar till att höja kunskapen inom detta område.
 2. Att starta, driva eller finansiera verksamhet för att på olika sätt stödja och hjälpa de som är drabbade av psykisk- misshandel och nedbrytning eller konsekvenserna av detsamma. Barn och unga är en särskilt utsatt grupp som ska prioriteras.
 3. Stödja eller initiera forskning eller andra projekt för att öka kunskapen om psykisk- misshandel och nedbrytning eller om konsekvenserna av detsamma och som går i linje med stiftelsens stadgar.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter -i ett samhällsperspektiv!

 

Projekt Skyddsnät

Vad händer när skyddsnätet brister?

Man räknar med att minst 300 000 barn i Sverige far illa på olika sätt. För 100 000 av dem är läget mycket allvarligt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation. Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra.

Trots detta saknas fungerande riktlinjer för att upptäcka och metoder för att hjälpa dessa barn.

Under vintern 2016 startades Projekt Skyddsnät där syftet är att barns rättigheter ska tas tillvara i praktiken, inte bara i ord. För vad hjälper det utsatta barn om riksdagen tillsätter utredningar för att se om lagarna ska skärpas när knappt någon blir dömd för sexuella övergrepp mot barn?

Vi vill ta fram en metod som ska bli ett digitalt verktyg utifrån ISO 9001 där myndigheter får hjälp att göra rätt saker vid våld och sexuella övergrepp mot barn. Verktyget ska också vara ett hjälpmedel för barn och anhöriga att få veta var rätt hjälp finns.  Metoden går ut på att kartlägga myndigheters insatser och koppla dem till lagstiftning. Att falla igenom skydds-systemet eller hamna ”mellan stolarna” ska inte längre vara möjligt.

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

 1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen.

Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.

 1. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
 2. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Det blir en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem samt ISO 26000, standarden för socialt ansvarstagande.

 

Intressenter

Intressentmodell

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Tillsammans kan vi effektivisera myndighetsprocessen, minimera risken för fortsatta övergrepp och påskynda läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

Almedalen

Under tre dagar i Almedalen fanns vi på plats för att prata om hur innovationer kan möta sociala utmaningar i samhället.  Vi fokuserade främst på att prata om Projekt Skyddsnät. Sökte upp politiker, organisationer, forskare och andra människor som på olika sätt hjälper barn att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Vi fick positiv respons för vårt unika sätt att arbeta med barns utsatthet. Men ämnet är svårt och komplext vi insåg efter många samtal och möten att många inte klarar av att ta till sig hur stort detta problem är och hur allvarliga konsekvenser det blir för enskilda människor och för samhället.

Dessa erfarenheter tog vi med oss för att kunna belysa problemet ur fler håll och ”paketera” om innehållet så det passar mottagaren. Vårt sätt att tänka kring utsatthet följer inte de traditionella modeller som myndigheter normalt arbetar efter. Det blev många intressanta diskussioner som vi tog med oss hem och vidareutvecklade under hösten.

Almedalen är en fantastisk mötesplats som gav oss stora möjligheter till att utveckla vårt arbete samt att påverka andras sätt att arbeta!

dsc_0590

Reach for Change

Under hösten fick vi det glädjande beskedet att vi gått vidare i Kinnevikskoncernens stora årliga tävling, Reach for Change. Tävlingen syftar till att vaska fram idéer som gör livet bättre för barn i Sverige. Vinnaren får olika former av stöd under flera år så att sociala entreprenörer ska kunna utveckla sina idéer utan den ekonomiska stressen som alltid följer i spåren för dem som vill nytt och annorlunda.

 

Vårt bidrag var Projekt Skyddsnät.  Under en helg i Stockholm fick vi träffa de andra tävlande och lära oss mer om allt, från hur man pitchar sin idé till hur man skalar upp sin verksamhet. Tyvärr gick vi inte vidare till den slutliga finalen men vårt avancemang i tävlingen visade ändå att vi är på rätt väg!

 

Vi summerar vårt arbete under året kopplat till de event och kontaktytor där vi deltagit.

Det finns många bra idéer som inte riktigt får fart. Sociala entreprenörer är hänvisade till tävlingar och goodwill-satsningar av enskilda privata företag som har det som sitt CSR-arbete. Det passar för mindre och avgränsade projekt som kan matchas med just det företagets image. Men det är svårt att komma fram med systemförändrande innovationer för en socialt hållbar samhällsutveckling. Det finns helt enkelt ingen plattform för det idag.

Men vi ser framåt! Regeringen börjar tänka i nya banor och uppmanar samhällsaktörer att vara med att lösa stora och svåra samhällsproblem.  Hur det ska gå till vet vi ännu inte.

Social Navigations önskelista!

 1. En plattform där större sociala innovationer kan fångas upp och leda till en positiv samhällsutveckling.
 2. En innovationssluss hos varje myndighet dit man kan lämna in idéer och förslag som kan förbättra eller förenkla i deras verksamhet. Idag måste alla innovatörer som arbetar med lösningar försöka göra sig hörda i bruset av missnöje och problem.
 3. Innovationsmentor för coachning genom olika utvecklingsfaser för sociala entreprenörer.

 Lösningar finns i samverkan, kommunikation och information

 

Ett nytt och innovationsrikt år tillönskas oss alla!

Maria Larsson, Vd och grundare av Social Navigation & Innovation Sverige AB